Rzetelność i zaangażowanie

niezależnie od etapu sprawy

Joanna Stępień

O mnie

Studia prawnicze ukończyłam z wyróżnieniem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 roku. Podczas studiów świadczyłam pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz odbywałam staże w sądzie i kancelarii adwokackiej. W trakcie studiów odbyłam półroczne stypendium w ramach programu LLP-Erasmus na Uniwersytecie Castilla La Mancha w Toledo. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również na stażu w dziale compliance Banku Credit Suisse. Aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu pod patronatem Adwokat Anny Kuś ukończyłam w 2017 roku.


Poza prawem moje zainteresowania skupiają się na psychiatrii sądowej oraz psychologii. Jestem studentką V roku psychologii ze specjalnością z psychologii biznesu na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Zdobyte wykształcenie pozaprawne pomaga mi kompleksowo rozwiązywać problemy Klientów.


W pracy posługuję się biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Posiadam certyfikaty znajomości języka angielskiego Cambridge English Advanced (CAE) oraz Test of Legal English Skills TOLES HIGHER.Cambridge English Advanced
Toles Legal Certyfikat

 

Czas wolny od obowiązków zawodowych poświęcam na podróże, w które zawsze staram się zabrać ukochanego psa. Jestem pasjonatką aktywnej turystyki oraz sportów zimowych.

Adwokat Joanna Stępień

Obszary praktyki

W praktyce największe doświadczenie zdobyłam w dziedzinach prawa rodzinnego, cywilnego, karnego i administracyjnego. W działalności zawodowej stawiam na rzetelność i zaangażowanie w sprawy Klientów niezależnie od etapu sprawy.

 

Oprócz reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych oferuję pośredniczenie w negocjacjach, mediacje w sprawach rodzinnych, kontakt z urzędami, organami administracji i innymi instytucjami w celu skutecznego załatwienia sprawy. Zdobyte wykształcenie psychologiczne umożliwia mi spojrzeć na problemy Klientów z szerszej, pozaprawnej perspektywy.

 

Usługi świadczę w języku angielskim i hiszpańskim. Oferuję również pomoc prawną w tzw. sprawach transgranicznych, wymagających znajomości prawa Unii Europejskiej.

Prawo rodzinne

Zagadnienia związane z relacjami rodzinnymi stanowią główny przedmiot moich zainteresowań prawnych. Kilkuletnie doświadczenie pozwoliło mi wypracować indywidualne podejście do newralgicznych dla Klientów kwestii. W sprawach, w których trudno jest opanować emocje, profesjonalna pomoc prawnika okazuje się szczególnie potrzebna.

 

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego oferuję prowadzenie postępowań sądowych oraz doradztwo w sprawach:

 • o rozwód i separację
 • władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem
 • alimenty (w tym egzekucji świadczeń alimentacyjnych)
 • o ustalenie pochodzenia dziecka, macierzyństwa i ojcostwa
 • o przysposobienie

Prawo i postępowanie cywilne

Najczęściej obsługiwane przez Kancelarię sprawy dotyczą prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań, w tym:

 • ochrony własności i posiadania
 • ustanowienia służebności
 • znoszenia współwłasności
 • podziału majątku
 • sporów związanych z współwłasnością i zarządem rzeczą wspólną
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • zachowku
 • działu spadku
 • roszczeń wynikających z umów
 • ochrony dóbr osobistych
 • własności intelektualnej
 • roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • skarg na przewlekłość postępowania
 • skarg na czynności komornika i powództw przeciwegzekucyjnych

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje także reprezentowanie Klientów w przedsądowym etapie sporu oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 

W ramach spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, działu spadku i pozostałych przypadków znoszenia współwłasności ściśle współpracuję z Adwokat Anną Kuś.

 

W swojej praktyce szczególną uwagę poświęcam sytuacji prawnej osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich. Pochodzę z rodziny o tradycjach lekarskich dlatego wiem jak trudno jest chorym i ich najbliższym załatwiać bieżące życiowe sprawy.

 

Oferuję profesjonalne wsparcie w postępowaniach z udziałem osób z problemami psychicznymi w tym:

 • o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego
 • o ubezwłasnowolnienie
 • w sprawach o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • w postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w trybie nagłym oraz na przymusowe leczenie szpitalne

Prawo karne oraz obrona w sprawach karnych i o wykroczenia

W ramach własnej praktyki oferuję reprezentowanie Klientów w sprawach karnych, w tym w sprawach o wykroczenia, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. Niejednokrotnie profesjonalne doradztwo adwokata jest niezbędne jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.

 

Świadczone usługi obejmują również profesjonalne wsparcie na etapie wykonania orzeczenia sądu karnego w sprawach o:

 • zarządzenie wykonania kary
 • odroczenie, przerwę w wykonaniu kary
 • wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Prawo i postępowanie administracyjne

W odpowiedzi na potrzeby obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy coraz częściej decydują się zamieszkać i podjąć pracę w Polsce, w dziedzinie prawa administracyjnego głównie świadczę pomoc prawną cudzoziemcom w postępowaniach o:

 • udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej)
 • legalizację pobytu członków rodziny obywateli państw spoza Unii Europejskiej na terenie Polski
 • udzielenie zezwolenia na pracę
 • uzyskanie Karty Polaka
 • uznanie za obywatela polskiego

 

Poza powyższym zakresem spraw, oferuję:

 • sporządzanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć organów administracji
 • przygotowanie skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentację Klientów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Umowy i tłumaczenia dokumentów

Z doświadczenia zawodowego wiem jak ważną kwestią jest reprezentacja Klienta polegająca na przygotowaniu umowy uwzględniającej należycie jego interesy. W związku z tym w ramach swojej praktyki oferuję negocjacje, analizę i sporządzanie projektów umów z zakresu:

 • prawa cywilnego, w tym umów przedwstępnych, warunkowych, darowizny, sprzedaży, zlecenia, o dzieło i innych
 • prawa rodzinnego – umów o podział majątku, porozumień w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów
 • prawa autorskiego – o korzystanie z utworu (licencyjnych)

Współpraca

Adwokat Anna Kuś

Adwokat Anna Kuś praktykę w zawodzie nabywa od 2003 roku, kiedy rozpoczęła pracę w kancelarii adwokackiej. Aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej zakończyła egzaminem z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Adwokat Anna Kuś specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego oraz spadkowego Ponadto odnosi liczne sukcesy w sprawach restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych w toku postępowań przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz organami podatkowymi.

 

Adwokat Anna Kuś włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym niemieckim i rosyjskim. 

Adwokat Julia Dutka

Adwokat Julia Dutka przystąpiła do praktycznego stosowania prawa jeszcze podczas studiów, w ramach stażu w kancelarii adwokackiej. Aplikację adwokacką we wrocławskiej Izbie Adwokackiej zakończyła egzaminem w 2013 roku. W ramach współpracy z adwokat Anną Kuś specjalizuje się w kompleksowym doradztwie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i egzekucyjnego. Adwokat Julia Dutka prowadząc równolegle indywidualną praktykę zawodową świadczy doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa spółek, prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji.

 

Adwokat Julia dutka biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim

Aplikant adwokacki Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywa pod patronatem Adwokat Julii Dutki. W trakcie studiów udzielał porad w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz z zaangażowaniem pracował nad sprawami Klientów i zapoznawał się ze specyfiką zawodu adwokata podczas stażu w naszej Kancelarii.

 

Pan Piotr Dobrowolski włada biegle językiem angielskim. Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ochroną prawną zwierząt.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Stępień

telefon: +48 502 282 532

e-mail: adwokat@kancelaria-stepien.pl

 

Siedziba główna

ul. Inżynierska 39/211, 53-228 Wrocław

 

 

Filia

ul. Karola Marcinkowskiego 5A, 64-100 Leszno

 

 

Filia Kancelarii znajduje się w budynku usługowym „Cardios” przy ul. Karola Marcinkowskiego 5A w Lesznie.